Protestantse
Dorpskerk Diepenveen
Wilt u de Dorpskerk huren? Klik voor meer informatie.

ANBI Prot. Gem. Diepenveen

  
A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI:
 
Protestantse Gemeente Diepenveen
Telefoonnummer:
0570-593448
KVK-nummer:
76366189
Website adres:
www.dorpskerkdiepenveen.nl
E-mail:
Adres:
Kerkplein 4
Postcode:
7431 EE
Plaats:
Diepenveen
Postadres:
Dorpsstraat 55a
Postcode:
7431 CJ
Plaats:
Diepenveen
 
 
De Protestantse gemeente te Diepenveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
Deze gemeente en haar diaconie zijn zelfstandige onderdelen zoals bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 en 2 van de kerkorde.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Diepenveen.
 
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).
 
C. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk met als thema “Hart en Ziel” kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
In Diepenveen is dit uitgewerkt tot een eigen beleidsplan met als thema’s vieren, leren, dienen en beheer, waarbij het “bouwen” de hoofd opdracht is.
 
Bouwen aan een herbergzame gemeente
 
Als christelijke gemeente weten we ons geïnspireerd door de woorden en werken van Jezus. In de lijn van die inspiratie lezen we ook de Bijbel, het verhaal van God en mensen. Voor dit beleidsplan zijn er twee Bijbelgedeeltes die als het ware de ondergrond vormen voor ons beleid.
 
‘Bouwen met levende stenen’
 
‘Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’
(1Petrus 2:4 en 5)
 
Fundament, betrokkenheid, verscheidenheid
Jezus vormt de hoeksteen voor de christelijke gemeente. Hij is het fundament, wij bouwen daarop verder. In de brief van Petrus worden de gemeenteleden opgeroepen om ‘levende stenen’ te zijn. Dat verwacht inzet van mensen, betrokkenheid. Maar geeft ook aan dat niemand daarin gelijk is. Het zijn immers ‘levende’ stenen, mensen met een verschillende achtergrond en beleving. Tenslotte geeft het begrip ‘geestelijke tempel’ aan dat de kerk niet zomaar een gebouw is, en de gemeente niet zomaar een vereniging. We zijn tot ‘heiligheid’ geroepen. Wat daarmee bedoeld wordt komt tot uiting in het tweede Bijbelgedeelte.
 
‘Bouwen aan herbergzaamheid’
 
Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen
(1Petrus 4:9-11)
 
Gastvrijheid, openheid, gaven-gericht
Gastvrijheid, of herbergzaamheid is een belangrijke opdracht voor de christelijke gemeente. We worden opgeroepen om een open gemeenschap te zijn, die door liefde en zorgzaamheid wordt gedragen. Daarbij heeft een ieder verschillende talenten. Het is de kunst om vanuit die talenten te denken. Dus: wat voor een talenten heeft iemand en op welke wijze kan hij die inzetten?
 
Bouwen aan een herbergzame gemeente houdt daarmee in:
a)     een opdracht van de kerk naar de samenleving toe om open en herbergzaam te zijn
b)     een opdracht naar de leden van de kerk toe, om te ontdekken welke gaven en talenten men heeft, en die in te zetten als ‘levende stenen’ bij de opbouw van de kerk.
 
D. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk- en diaconale werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
E. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
De Protestantse Gemeente Diepenveen  is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
De Protestantse Gemeente Diepenveen wil een open, plurale, veelkleurige geloofsgemeenschap zijn, met wortels in het verleden, maar open naar de toekomst. De zondagse eredienst is daarin belangrijk, als plek van ontmoeting, en als de plek waar de bijbel wordt geopend, de lofzang wordt gezongen, en we bidden voor de wereld en voor elkaar. De Protestantse Gemeente Diepenveen wil bouwen aan een herbergzame gemeente, een gemeenschap van mensen onderweg, ieder met zijn eigen gaven en talenten, vragen en behoeften.
Er is ruimte en openheid voor diversiteit in geloofsbeleving en we hebben respect voor andersdenkenden. Wij stimuleren creativiteit en inbreng, we staan open voor vernieuwing en oecumene.
 
 
F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Vieren: zondagse kerkdiensten en op feestdagen, oecumenische vieringen en ‘doelgroep’-diensten. De diensten worden gehouden in de Dorpskerk en in zorgcentrum Sparrenheuvel. Er is kinderkerk en tienerkerk.
Leren: catechese aan jongeren en volwassenen; aanbod van vorming en toerusting.
Dienen: de diaconie beheert de diaconale gelden, die via collecten en bijdragen worden ontvangen. In de diaconievergaderingen vindt overleg en toerusting plaats.
Omzien naar elkaar: in alle wijken zijn bezoekers actief (contactpersonen, pastoraal wijkbezoekers, ouderlingen, predikant). In de consistorievergaderingen vindt overleg en toerusting plaats voor de bezoekers.
Beheer: het college van kerkrentmeesters beheert de stoffelijke en onstoffelijke bezittingen; jaarlijks legt zij hiervoor verantwoording af aan de gemeente en de kerkenraad. De gelden zijn bedoeld om het mogelijk te maken dat de protestantse gemeente haar missie kan waarmaken.
 
G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van kerk en diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
 
H. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) en diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder G. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente en/of diaconie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden dan aangewend voor het werk van de gemeente en/of diaconie.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

    


 Protestantse gemeente te DiepenveenDorpskerk Diepenveen
Kerkplein 4, 7431 EE Diepenveen