Protestantse
Dorpskerk Diepenveen
Wilt u de Dorpskerk huren? Klik voor meer informatie.

ANBI Diaconie Prot, Gem Diepenveen

 
A.    Algemene gegevens.
Naam ANBI:
Diaconie van de Protestantse gemeente Diepenveen
Telefoonnummer: 0570-591711
KVK-nummer: 76366227
E-mail:
info@dorpskerkdiepenveen
Website adres dorpskerkdiepenveen.nl
Adres:
Dorpssstraat 55a
Postcode:
7431 CJ
Plaats:
Diepenveen
Postadres:
Dorpssstraat 55a
Postcode:
7431 CJ
Plaats: Diepenveen
 
De Protestantse gemeente te Diepenveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Diepenveen.
 
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).
 
C.  Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 
D.  Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
 
Binnen de Protestantse Gemeente Diepenveen opereert een actief college van vier diakenen en twee medewerkers. Het diaconale werk richt zich primair op hulp aan en aandacht voor zieken, ouderen en zwakkeren in onze gemeente en in de nabije omgeving. Wij ondersteunen o.a. de voedselbank en het Mr. Geertshuis in Deventer. Daarnaast wordt waar mogelijk, voornamelijk financieel, landelijk en mondiaal hulp verleend. Maandelijks collecteren we voor diverse projecten van Kerk in Actie. Vele collectes vullen wij aan vanuit de algemene diaconale middelen. Rond Biddag en Dankdag wordt er door vele vrijwilligers bij alle kerkleden gecollecteerd voor een speciaal gekozen goed doel, veraf (voorjaar) of heel dicht bij (najaar).
 
Met relatief eenvoudige acties zoals een bloemetje, wat persoonlijke aandacht, de autodienst, en de kerktelefoon proberen wij ons gezicht te laten zien en aanwezig te zijn waar dat nodig is. Ook zijn alle diensten via Kerkomroep.nl te volgen.
 
Daarnaast krijgen alle 80plussers aan het eind van het jaar een kleine attentie en organiseren we ieder jaar een vakantieweek voor ouderen, die niet meer zelf  (alleen) op reis zouden gaan. Hieraan kunnen ook mensen deelnemen, die niet direct verbonden zijn aan onze gemeente, maar bijvoorbeeld uit omliggende gemeenten komen. Hierdoor ontstaan vriendschappen en zijn mensen minder eenzaam.
 
In Diepenveen ondersteunen wij diverse zorgprojecten, o.a. door de vrijwilligers een verwen-dag aan te bieden
 
Binnen de diaconie zijn een aantal mensen actief voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Ook zijn wij een Groene Kerk, dat wil zeggen dat wij ons inzetten voor het behoud van ons milieu en aandacht geven aan duurzaamheid en eerlijke handel.

Het college van diakenen werkt volgens een onderling vastgesteld takenplan en voedt zichzelf door deelname aan regionaal en landelijk overleg.
 
Geïnspireerd door het Evangelie willen de diakenen in woord en daad bijdragen aan een menswaardige samenleving.
 
E. Beloningsbeleid.
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
    
     H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 
 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie. (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
 
 

Protestantse gemeente te Diepenveen
 
1


Dorpskerk Diepenveen
Kerkplein 4, 7431 EE Diepenveen